Code hiển thị bài viết liên quan theo Tag trong WordPress

Có rất nhiều plugin hỗ trợ hiển thị bài viết liên quan trong WordPress nhưng đôi khi nó lại làm nặng website của mình khi số lượng bài viết trở nên quá lớn. Vậy nên hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn đoạn code đơn giản lấy ra những bài viết liên quan nhờ vào việc dựa vào Tag đầu tiên của bài viết.

bai viet lien quan theo tag

Các bạn chèn đoạn code sau vào file single.php, đặt vị trí nào thì tùy bạn muốn nó hiển thị.

<?php
 //for use in the loop, list 5 post titles related to first tag on current post
 $tags = wp_get_post_tags($post->ID);
 if ($tags) {
  echo 'Related Posts';
  $first_tag = $tags[0]->term_id;
  $args=array(
  'tag__in' => array($first_tag),
  'post__not_in' => array($post->ID),
  'posts_per_page'=>5,
  'caller_get_posts'=>1
  );
  $my_query = new WP_Query($args);
  if( $my_query->have_posts() ) {
   ?><ul><?php 
   while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
   <li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
   <?php
   endwhile;
   ?></ul><?php 
  }
  wp_reset_query();
 }
?>

Nếu có thắc mắc gì thì các bạn để lại comment nhé, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

GỬI BÌNH LUẬN